Popis zakonske regulative

1.         Zakon o cestama (NN broj 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014)

2.         Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/2018)

3.         Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/2017, 70/2019)

4.         Zakon o gradnji (NN broj 153/2013, 20/2017 i 39/2019)

5.         Zakon o građevnim proizvodima (NN broj 76/2013, 130/2017 i 39/2019)

6.         Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019)

7.         Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/2015, 118/2018)

8.         Zakon o državnom inspektoratu (NN broj 115/2018)

9.         Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/2018, 95/2018)

10.      Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/2010)

11.      Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/1995, 56/2010)

12.      Zakon o zaštiti od buke (NN broj 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016, 114/2018)

13.      Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/2019)

14.      Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018)

15.      Zakon o normizaciji (NN broj 80/2013)

16.      Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN broj 80/2013, 14/2014, 32/2019)

17.      Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN broj 103/2018)

18.      Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN broj 46/2013)

19.      Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN broj 103/2018)

20.      Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane javne ceste (NN broj 44/2012)

21.      Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke (SN broj 54/2012)

22.      Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 92/2019)

23.      Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN br. 92/2019)

24.      Pravilnik o održavanju cesta (NN broj 90/2014)

25.      Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti NN broj 119/2007, 39/2011)

26.      Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/2014)

27.      Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN br. 110/2001)

28.      Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN broj 64/2016)

29.      Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN broj 119/2017)

30.      Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN broj 28/2016)

 

31.      Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj 85/2016, 24/2017, 70/2019)

32.      Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN broj 53/2002, 20/2017)

33.      Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

34.      Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN br. 47/1982, 30/1994)

35.      Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/2017, 34/2018, 36/2019)

36.      Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/2013)

37.      Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN broj 103/2008)

38.      Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN broj 103/2008, 147/2009, 87/2010, 129/2011)

39.      Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN broj 64/2014, 41/2015, 105/2015, 61/2016, 20/2017)

40.      Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN broj 111/2014, 107/2015, 20/2017)

41.      Pravilnik o održavanju građevina (NN broj 122/2014)

42.      Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN broj 91/2018)

43.      Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (NN broj 6/1984, 42/2005, 113/2006)

44.      Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN broj 42/2005)

45.      Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br.46/2008)

46.      Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN broj 51/2008)

47.      Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN broj 155/2008)

48.      Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN broj 54/1999)

49.      Pravilnik najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN broj 145/2004)

50.      Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN broj 123/1997, 112/2001)

51.      Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN broj 39/2006)

52.      Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN broj 35/2018)

53.      Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN broj 4/2015, 24/2015, 93/2015, 133/2015, 36/2016, 58/2016, 104/2016, 28/2017, 88/2017, 29/2018, 43/2019)

54.      Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN broj 17/2017)

55.      HRN EN ISO 9001: 2015: Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi

56.      HRN 1114:2002: Prometni znakovi - Tehnički zahtjevi

57.      HRN 1115:2002: Prometni znakovi - Znakovi opasnosti - Oblikovanje znakova

58.      HRN 1116:2002: Prometni znakovi - Znakovi izričitih naredaba - Oblikovanje znakova

59.      HRN 1117:2002: Prometni znakovi - Znakovi obavijesti - Oblikovanje znakova

60.      HRN EN 13212:2011: Materijali za oznake na koniku - Zahtjevi za tvorničkom kontrolom proizvodnje

61.      HRN EN 206:2016: Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

62.      HRN EN 1128:2007: Beton-Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

63.      HRN EN 13670:2010: Izvedba betonskih konstrukcija

64.      HRN EN 1504-10:2017:Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija

65.      HRN EN 10080:2012: Čelik za armiranje betona-Zavarljivi čelik za armiranje-Općenito

66.      Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Institut građevinarstva Hrvatske, zagreb 2001, OTU 2001.

67.      Opći uvjeti isporuke električne energije (NN broj 8/1991, 61/1992, 70/1992, 78/1993, 81/1997)

68.      Tehnički uvjet za asfaltne kolnike (Hrvatske Ceste, Zagreb, lipanj 2015.)

 

          Ostali važeći standardi i preporuke za pojedine vrste radova.

 

 

 

 

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se