Nalazite se u > Pristup informacijama

Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.
 
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Društva.
 
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Rijeka promet d.d. Rijeka, Fiumara 13, putem elektronske pošte informacije@rijekapromet.hr ili putem telefaksa br: 051/352 550.
Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj 051/352 535.
Usmeno postavljeni zahtjev primat će se na zapisnik: ponedjeljkom od 9:00 do 10:00 sati na adresi Rijeka promet d.d. Rijeka, Fiumara 13/I.