Nalazite se u > O nama > Organi društva

Organi društva

Organi društva su : Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.
 
Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovna glavna
skupština), a saziva se po isteku poslovne godine uz uvažavanje rokova predviđenih
propisima za donošenje godišnjih obračuna. Glavnu skupštinu saziva Uprava, čime se
ne dira pravo ostalih osoba koje su po zakonu i Statutu ovlaštene sazvati Glavnu
skupštinu.
 
Nadzorni odbor Društva sastavljen je od pet (5) članova, od kojih četiri člana bira
Glavna skupština Društva, a jednog imenuju radnici sve u skadu s odredbama Zakona
o radu. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
 
Članovi Nadzornog odbora Društva su:
 
Čedomir Salević, predsednik NO
Irena Miličević, zamjenik predsjednika NO
Vladimir Predrag, član
Aljoša Bratuša, član
Robert Maršanić, član
 
Uprava Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu vođenja poslovanja, Uprava
Društva dužna je, u skladu sa zakonom i Statutom utvrđivati poslovnu politiku
Društva. Upravu čini jedan član - direktor, koji zastupa društvo samostalno i
pojedinačno. Direktora društva imenuje Nadzorni odbor na mandatno razdoblje
od četiri godine.
 
Od 01. rujna 2010. godine funkciju direktorice Rijeka prometa d.d. obnaša
Spomenka Mičetič dipl.oec.